انجمن علمی کارآفرینی کسب و کارهای نوین ایران برگزار میکند

"اولین همایش حکمرانی کارآفرین، بنگاه کارآفرین محور توسعه اقتصاد دانش بنیان"

تاریخ برگزاری 8 اسفند ماه سال 1401

آخرین مهلت ارسال مقالات 30 بهمن 1401

محورهای همایش:

- حکمرانی کارآفرین از دیدگاه اسلام

- دولت کارآفرین و حکمرانی متعالی

- حکمرانی کارآفرین و توسعه اقتصاد دانش بنیان

-حکمرانی کارآفرین و توسعه عدالت اجتماعی

- الگوهای حکمرانی کارآفرین موفق

- شاخص هایتحقق حمکرانی کارآفرین

- شاخص های بنگاه کارآفرین

- کارآفرینی در کسب و کارهای نوین

ادرس سایت: https://iuim.ir/-karafarini_conf