Hello, Sign in

درباره ما

انجمن علمی کارآفرینی نوین ایران در راستاى اشاعه فرهنگ، توسعه دانش و ارتقاى سطح پژوهش در حوزه کارافرینی در نظر دارد بین محققان و متخصصانى که به گونهاى با دانش موضوع انجمن و توسعه نظامهاى مربوطه سروکار دارند، ارتباط برقرار نماید.ایجاد فضاى مناسب جهت تبادل اطلاعات، تجربیات، ایدهها و بررسى مسائل مشترک و صنفى اعضاء از جمله برنامههاى انجمن است که در جهت تحقق این هدف تشکیل گردهمائىهـاى علمى مرتبط با موضوع کسب و کار های نوپا درسطح ملى، منطقهاى و بین المللى و اعزام نماینده به گردهمـایىهاى مشابه مد نظر است. همچنین ایجاد بانکهاى اطلاعاتى از آخرین دست آوردها و پیشرفتهاى علمى، انتشار کتب و نشریات و طراحى نرم افزارهاى مرتبط که مىتواند بسیار سودمند باشد، در دستور کار قرار دارد.انجمن به عنوان ارگانى تخصصى در نظر دارد ضمن همکارى با نهادهاى ذیربط، در سیاستگذارى و تدوین قوانین و مقررات مربوط به حوزه کسب و کار های نوپا مشارکت نماید.

فرم های عضویت را می توانید از لینک های زیر دانلود نمایید:

فرم عضویت حقوقی
فرم عضویت حقیقی

برای عضویت و یا ورود به سایت لینک زیر را کلیک نمایید :

ورود /عضویت