Hello, Sign in

اساسنامه

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاونت پژوهشی

کمیسیون انجمنهای علمی ایران

اساسنامه انجمن علمی کارآفرینی کسب و کار های نوین ایران

ماده 1 : نام و نوع شخصیت حقوقی : موسسه انجمن علمی کارآفرینی کسب و کار های نوین ایران غیر تجاری
ماده 2 : بهمنظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی حوزه کار آفرینی نوین و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینههای کار آفرینی نوین ، انجمن علمی کار آفرینی نوین ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده و مؤسسهای غیر انتفاعی است تشکیل میگردد و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن میباشد
ماده 3 : مرکز انجمن در استان تهران- منطقه 15 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله باغ صبا-سهروردی ، کوچه درفش ، خیابان مهرداد ، پلاک 4 ، ساختمان مهرداد ، طبقه چهارم ، واحد 11 کدپستی 1575816634 میباشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی میتواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.
تبصره 1 : هیئت مدیره میتواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.
ماده 4 : انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل میشود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 5 : بهمنظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را بهعمل خواهدآورد:
بند 1 : انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بینالمللی با محققان و متخصصانی که به گونهای با علم کار آفرینی نوین سر و کار دارند.
بند 2 : همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرحها و برنامههای مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
بند 3 : ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
بند 4 : ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی
بند 5 : برگزاری گردهماییهای علمی در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی
بند 6 : انتشار کتب و نشریات علمی.
ماده 6 : انواع و شرایط عضویت
بند 1 : عضویت پیوسته
مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت و کار افرینی نوین و رشتههای وابسته باشند، میتوانند بهعضویت پیوسته درآیند.
بند 2 : عضویت وابسته:
اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشتههای مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.
بند 3 : عضویت دانشجویی:
کلیه دانشجویانی که در رشتههای کارآفرینی نوین، مدیریت ، اقتصاد، مهندسی به تحصیل اشتغال دارند.
بند 4 : عضویت افتخاری:
شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینههای کارآفرینی نوین و کسب و کار حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزندهای نموده باشند.
بند 5 : اعضای مؤسساتی (حقوقی)
سازمانهایی که در زمینههای علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند میتوانند به عضویت انجمن درآیند.
تبصره 1 : افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشتههای مذکور در بند 1-6 میتوانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره 2 : اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب میشوند.
ماده 7 : هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین میگردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهدکرد.
تبصره 1 : پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمیکند.
تبصره 2 : اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
ماده 8 : عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه مییابد:
بند 1 : استعفای کتبی
تبصره 1 : تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.
بند 3 : عدم پرداخت حق عضویت سالانه
ماده 9 : ارکان اصلی انجمن عبارتند از:
الف: مجمع عمومی ب: هیئت مدیره ج: بازرس
ماده 10 : مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوقالعاده تشکیل میشود.
بند 1 : مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل میشود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.
بند 2 : مجمع عمومی فوقالعاده در مورد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل میشود.
بند 3 : در صورتیکه در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل میشود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهدیافت. در ضمن اخذ آراء میتواند بصورت مکاتبه ای ـ براساس آییننامهای که توسط هیئت مدیره تدوین میشود ـ انجام شود.
تبصره 1 : دعوت برای تشکیل مجامع عمومی بهصورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.
تبصره 2 : یکسوم اعضای پیوسته میتوانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.
تبصره 3 : درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهدبود که در تقاضانامه ذکر شدهاست.
تبصره 4 : شرایط تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.
ماده 11 : وظایف مجامع عمومی
الف –مجمع عمومی عادی
- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان درصورت وجود بیش از یک بارزس اصلی)
- تصویب خط مشی انجمن
- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
- تعیین میزان حق عضویت
- عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینههای سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.
ب – مجمع عمومی فوقالعاده
- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
- تصویب انحلال انجمن
تبصره 1 : جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمنهای علمی ایران رسمیت می یابد.
تبصره 2 : مجامع عمومی توسط هیئت رئیسهای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره میشوند.
تبصره 3 : اعضای هیئت رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب میشوند.
تبصره 4 : اعضای هیئت رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندیدا کردهاند.
ماده 12 : هیئت مدیرة انجمن مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علیالبدل است. که هر 3 سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب میشوند.
بند 1 : هیچیک از اعضا نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.
بند 2 : حداکثر دو عضو مشمول بند (1-12) در صورت کسب بیش از 3 آراء حاضرین در جلسه می توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیئت مدیره درآیند.
بند 3 : عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.
بند 4 : هیئت مدیره حداکثر تا یک هفته پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام مینماید.
بند 5 : کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادارر با امضای رئیس انجمن و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامههای رسمی با امضای رئیس انجمن یا نایب رئیس انجمن معتبر است.
بند 6 : هیئت مدیره موظف است برحسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.
بند 7 : جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.
بند 8 : کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری میشود.
بند 9 : شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهدبود.
بند 10 : درصورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علیالبدل برای مدت باقیماندة دورة عضویت به جانشینی وی تعیین خواهدشد.
بند 11 : شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.
ماده 13 : هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن میباشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:
بند 1 : اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
بند 2 : تشکیل گروههای علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها
بند 3 : هیئت مدیره میتواند هر اقدام و معاملهای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام میدهد.
بند 4 : جز دربارة موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا میباشد.
بند 5 : تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینههای انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.
بند 6 : اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل بهغیر.
بند 7 : انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی
بند 8 : اجرای طرحها و برنامههای علمی در چارچوب وظایف انجمن
بند 9 : جلب هدایا و کمکهای مالی
بند 10 : اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی
بند 11 : اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
بند 12 : ارسال گزارشهای لازم به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بند 13 : هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمنهای علمی ارسال نماید.
تبصره 1 : هیئت مدیره پیشین تا تایید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهدداشت.
ماده 14 : مجمع عمومی عادی یک نفر را بهعنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علیالبدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب مینماید.
تبصره 1 : انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
ماده 15 : وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.
بند 1 : بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
بند 2 : بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی
بند 3 : گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
تبصره 1 : کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگیرد.
ماده 16 : انجمن میتواند گروهها و کمیتههای زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت میپردازند.
1) گروههای تخصصی
2) کمیته آموزش و پژوهش
3) کمیته انتشارات
4) کمیته آمار و اطلاعات
5) کمیته پذیرش و روابط عمومی
6) کمیته گردهماییهای علمی
بند 1 : انجمن مجاز به تشکیل گروهها و کمیتههای دیگری که بر حسب نیاز احساس میشود، نیز میباشد.
ماده 17 : منابع مالی انجمن عبارتند از:
بند 1 : حق عضویت اعضا
بند 2 : درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاورهای و فروش کتب و نشریات علمی
بند 3 : دریافت هدایا و کمکها
بند 4 : کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهدشد.
ماده 18 : درآمدها و هزینههای انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال میشود.
ماده 19 : کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری میشود.
ماده 20 : هیچیک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمیتوانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.
ماده 21 : کلیه مدارک و پرونده مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیتهای انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری میشود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده 22 : هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.
ماده 23 : سال مالی مؤسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همانسال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس مؤسسه است.
ماده 24 : انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروهها و احزاب سیاسی را ندارند.
ماده 25 : درصورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویهای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدکرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهیها کلیه داراییهای منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.
ماده 26 : این اساسنامه در 26 ماده و 17 تبصره در جلسه مورخ 30/08/98 تنظیم و به تصویب موسسین رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.