Hello, Sign in

چارت سازمانی

انجمن علمی کارآفرینی نوین ایران در راستاى اشاعه فرهنگ، توسعه دانش و ارتقاى سطح پژوهش در حوزه کارافرینی در نظر دارد بین محققان و متخصصانى که به گونهاى با دانش موضوع انجمن و توسعه نظامهاى مربوطه سروکار دارند، ارتباط برقرار نماید.ایجاد فضاى مناسب جهت تبادل اطلاعات، تجربیات، ایدهها و بررسى مسائل مشترک و صنفى اعضاء از جمله برنامههاى انجمن است که در جهت تحقق این هدف تشکیل گردهمائىهـاى علمى مرتبط با موضوع کسب و کار های نوپا درسطح ملى، منطقهاى و بین المللى و اعزام نماینده به گردهمـایىهاى مشابه مد نظر است. همچنین ایجاد بانکهاى اطلاعاتى از آخرین دست آوردها و پیشرفتهاى علمى، انتشار کتب و نشریات و طراحى نرم افزارهاى مرتبط که مىتواند بسیار سودمند باشد، در دستور کار قرار دارد.انجمن به عنوان ارگانى تخصصى در نظر دارد ضمن همکارى با نهادهاى ذیربط، در سیاستگذارى و تدوین قوانین و مقررات مربوط به حوزه کسب و کار های نوپا مشارکت نماید.

در چند دهۀ گذشته با فرا رسیدن موج های جدید فناوری، نوآوری های بسیاری به دگرگونی چهرۀ جهان، زندگی و تسهیل فرایندها و رشد کسب وکارهای مبتنی بر آن، کمک کردند. با این همه سطح و میزان رشد این مشاغل، در همه بخش ها یکسان نبوده است و موانعی نظیر قوانین و مقررات و موضوع رگولاتوری، چرخههای طولانی توسعۀ فناوری، هزینههای بالای تولید محصول، دانش و تخصص لازم در این حوزه و سرانجام کندی انطباق دولت ها، سازمانهای بزرگ و شرکتها با فناوریهای نوین سبب شده تا در برخی حوزه ها این روند با سرعت و شتاب بیشتری شکل بگیرد و در برخی حوزه ها این حرکت با کندی و دشواریهای بسیاری همراه باشد.

انجمن به عنوان ارگانى تخصصى در نظر دارد ضمن همکارى با نهادهاى ذیربط، در سیاستگذارى و تدوین قوانین و مقررات مربوط در پیشبرد و ارتقاء در این حوزه مشارکت نماید. در این راستا به منظور نیل به هدف های ذیل، ضرورت تاسیس انجمن علمی کسب و کارهای نوپا ایران احساس میشود:

  1. انجام تحقیقات علمی و برگزاری رویدادهای وگردهمایی های علمی درسطح ملی و بین المللی بین محققان ومتخصصانی که به گونه ای با این حوزه سر و کار دارند .
  2. همکاری با نهادهای اجرایی ، علمی وپژوهشی و سایر نهاد های مرتبط درزمینه تدوین قوانین، ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به امورآموزش و پژوهش درزمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
  3. ترغیب وتشویق پژوهشگران و تجلیل ازمحققان واستادان و کار افرینان، نواوران ممتاز و افزایش تعاملات افراد در قالب دیدارهای مرتب و تبادل اطلاعات و انتشار تجربه های موفق.
  4. جذب و فعال سازی ایرانیان موفق در حوزه سرمایه گذاری و راه اندازی استارتآپ ها در خارج از کشور.
  5. برگزاری رویدادهای متعدد با هدف معرفی داستانهای موفقیت به مخاطبان سرمایه گذار جهت جذب سرمایه.
  6. فعا لسازی و شبکه سازی مربیان )منتورها( در حوزۀ مشاوره جذب سرمایه و انتقال تجارب موفق و ارائه خدمات آموزشی وپژوهشی در این زمینه.
  7. بازخوانی و نقد وبررسی تجارب کشورهای مختلف در حوزۀ فعالسازی ، شبکه سازی فعالان این حوزه و نیز تجارب موفق در سطوح مختلف سرمایه گذاری.

انتشارکتب ونشریات علمی.