* انتصاب معاونت ارتباطات راهبردی انجمن کارآفرینی نوین ایران *

🔶طی حکمی از سوی ریس انجمن علمی کسب و کارهای نوین کارآفرینی ، اقای فخرالله مولایی بعنوان معاونت ارتباطات راهبردی انجمن منصوب گردید

🔶 در حکم صادره توسط اقای دکتر غضنفری بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای انجمن و تعامل موثر با ذینفعان در جهت اهداف مقرر در اساسنامه تاکید شده است.

آقای مولایی دانش آموخته دکترای مدیریت کسب و کار بوده و مدیر عاملی شرکت شهرکهای صنعتی ایران، رییس هیات مدیره صندوق صنایع کوچک، عضویت در هیات مدیره شرکتهای بزرگ تولیدی و کارافرینی از جنله سوابق کاری ایشان میباشد.


پویایی، پیشتازی، پایایی.....

روابط عمومی انجمن کارآفرینی نوین ایران