فردین شورج عضو انجمن کارافرینی گفت: کارآفرینی روستایی میتواند نیروی محرکه لازم برای رونق بسیاری از کسبوکارهای دیگر همچون هتلداری و گردشگری شود. همچنین کشور را از واردات بسیاری از محصولات کشاورزی بینیاز کند و حتی با گسترش صنعت توریسم، موجبات ارزآوری و رشد کشور نیز فراهم میشود.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کتاب «کارآفرینی روستایی» تالیف فردین شورج و افشین داداش زاده بهعنوان کتاب برتر سال در حوزه کارآفرینی انتخاب شد. در آئین رونمایی این کتاب که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگذار شد، بهروز فروتن، ایرج حسابی، مهدی صفایی و جمعی از کارآفرینان کشور حضور داشتند و سخنرانان درباره اهمیت کارآفرینی و ارزش نگارش در زمینه کارآفرینی و کسب و کار صحبت کردند.فردین شورج در گفتوگو با ایبنا درباره اهمیت موضوع این کتاب، بیان کرد: اولین تمدن بشری با یکجانشینی و خلق آبادیها و روستا ایجاد شده است. صنعتی شدن و بهویژه توسعه نامتوازن در جهان سوم موجب شده که با تمرکز امکانات در پایتختها و شهرهای بزرگ، روستاییان به امید آیندهای بهتر راهی شهرها شده و زندگی شهری را به زندگی روستایی ترجیح دهند.

وی ادامه داد: متأسفانه ارمغان این مهاجرتها باعث حاشیهنشینی و زندگی سخت برای مهاجرین بوده است. در سالهای اخیر غفلت از توسعه روستاها و متعاقبا خلق کار در روستاها به روند این مهاجرت سرعت بیشتری بخشیده است. آنچه که از این وضعیت حاصل شده، توسعه نامتوازن کشور (حتی شهرها)، خالی شدن روستاها از سکنه و... بوده که موجب کم شدن ساکنان روستاها و به تبع آن موجب از بین رفتن روستاها و از بین رفتن فرصتهای شغلی بسیار بوده است.

این مدرس کارآفرینی گفت: از آنجا که توسعه کشورها و داشتن یک کشور مدرن محصول رشد همه جانبه و متوازن است، شاید یکی از راهکارهای اصلی توجه به فرصتهای شغلی و کارآفرینی روستایی است که موجب آبادانی روستاها و کشور میشود.

شورج با اشاره به اینکه راهاندازی کسبوکارهای کشاورزی، بومی و روستایی نسبت به راهاندازی کسبوکارهای صنعتی نیاز به سرمایه گذاری کمتری دارد، افزود: جالبتر آنکه کارآفرینی روستایی میتواند نیروی محرکه لازم برای رونق بسیاری از کسبوکارهای دیگر همچون هتلداری و گردشگری شود. همچنین کشور را از واردات بسیاری از محصولات کشاورزی بینیاز کند و حتی با گسترش صنعت توریسم موجبات ارزآوری و رشد کشور نیز فراهم میشود.

وی تصریح کرد: بنابراین کارآفرینی روستایی، رشد صنایع کشاورزی، دام و طیور، پرورش زنبور عسل، کار روی گیاهان دارویی و ... همه میتواند موجب خلق کسبوکار، مهاجرت معکوس، گسترش گردشگری داخلی و خارجی و ارزآوری بابت صادرات محصولات کشاورزی شود.

نویسنده کتاب «کارآفرینی روستایی» در معرفی ساختار و موضوع فصلهای این اثر، گفت: کتاب در هفت فصل تدوین شده است که در فصل اول به تبیین روستا و مفاهیم کلی آن پرداخته و با بیان آنچه در تعریف روستا میتوان آورد، نحوه توسعه روستا و نقش برنامهریزی و کارآفرینی بهطور کلی درروستاها در این فصل تشریح شده است. در فصل دوم کتاب، مؤلفان به تعریف کار روستایی و بیان ظرفیت کارآفرینی در روستاها و دیدگاه بعضی از صاحبنظران حوزه کارآفرینی روستایی اشاره میشود.

شورج ادامه داد: فصل سوم کتاب به اهمیت کارآفرینی روستایی میپردازد. در این فصل به ضرورت استراتژیک توسعه روستایی، ابعاد مختلف کارآفرینی روستایی و ویژگیهای کارآفرینی روستایی پرداخته شده است. فصل چهارم به اهمیت برنامهریزی روستایی پرداخته و در این به تعریف برنامهریزی، اجرای برنامهها و نظام برنامهریزی توسعه روستایی در ایران توضیح داده میشود.

وی افزود: درفصل پنجم کتاب نمونههایی از کارآفرینی در روستاهای ایران را شرح داده شده وهمچنین چگونگی کارآفرینی در روستا توضیح داده میشود. فصل ششم کتاب به معرفی کارآفرینی در چند کشور دنیا اختصاص دارد. در این فصل به نحوه کارآفرینی در کشورهای آمریکا، چین و اروپا پرداخته شده است. فصل هفتم کتاب، چالش موجود در مسیر کارآفرینی روستایی را شرح داده است و در ادامه به وضعیت کنونی روستاها و لزوم کارآفرینی و چالشهای این مسیر میپردازد.

این مدرس کارآفرینی در پایان بیان کرد: مولفان این کتاب که اعتقاد عملی به کارآفرینی روستایی دارند، در تهیه و تدوین آن سعی کردهاند فرصتی ایجاد شود تا زمینه رونق کسبوکارهای روستایی فراهم آمده و تلنگری باشد برای توجه بیشتر به استعدادها و فرصتهای موجود در روستاها که میتواند آبادانی کشور را موجب شود. این کتاب آغازی برای تهیه مجموعه کتابهایی در زمینه کارآفرینی روستایی و فروش محصولات روستایی و بازاریابی محصولات بومی است.

منبع خبر: https://www.ibna.ir/fa/shortint/317871