آئین رونمایی از مجموعه 10 جلدی «ویژگیهای کارآفرینان» نوشته فردین شورج (در گروه در خدمتشان هستیم) و هادی مورخ، دوشنبه دوم اسفندماه 1400 در مرکز همایشهای شرکت بازرسی صنعتی IGI، برگزار شد.

فردین شورج، یکی از نویسندگان این مجموعه ده جلدی، استاد دانشگاه و کارآفرین آموزشی، در بیان اهداف خود از تالیف این اثر، بیان کرد: با آشنایی ویژگیهای کارآفرینان حداقل سه منفعت نصیب مطالعهکنندگانی که قصد کارافرینی دارند، میشود: 1- شناخت توانایی خود 2- تعیین مسیر فعالیت کارافرینانه 3-برنامهریزی برای کارافرین شدن.

وی افزود: پژوهشگران بیش از 100 ویژگی از کارافرینان را شناسایی و معرفی کردهاند که بسیاری از این ویژگیها عمومی نیستند، لذا در تألیف این کتاب به بیان 10 ویژگی خاص که همه کارآفرینان حائز آن هستند، پرداختهایم. هرجلد از این مجموعه در حدود 40 صفحه تنظیم شده تا بتواند بهتر مورد استفاده دوستداران کارآفرینی قرار گیرد.

شورج در بخش دیگری از سخنانش گفت: به لحاظ ویژگیهای عمومی جامعه ما که متأسفانه کتاب بسیار مظلوم بوده و سرانه مطالعه و کتابخوانی در کشور بسیار ناچیز است، به تدوین این کتاب کاربردی پرداختیم تا قبل از مرحوم شدن این مظلوم، در حد خود کار مفیدی کرده باشیم. لذا تلاش کردیم که ویژگی کارآفرینان را به شکل آسان و ملموس به جامعه علمی معرفی کنیم.

منبع خبر: https://www.ibna.ir/fa/report/319106