کتاب «حاکمیت تحول دیجیتال» در سی و دومین برنامه « تازه های نشرIT »، با حضور دکترمجتبی رییس صفری عضو هیئت مدیره انجمن علمی کارافرینی کسب و کار های نوین ایران و مترجم کتاب، در قالب فیلم آموزشی معرفی و آموزش داده شد.
به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای فناوری اطلاعات، این کتاب اثر استیون دی هاس، لورا کالوی، آنانت جوشی است که توسط دکترمجتبی رییس صفری ترجمه و به همت انتشارات راه پرداخت منتشر شده است.


کتاب «حاکمیت تحول دیجیتال» درباره نقش اعضای هیئت مدیره در مسائل مرتبط با فناوری اطلاعات در سازمانها و کسبوکارهای بزرگ صحبت میکند و به این موضوع اشاره دارد که علیرغم نقش غیرقابل انکار این نهاد تصمیمگیرنده در موفقیت یا شکست سازمان، مسائل مربوط به فناوری اطلاعات کمتر مورد توجه قرار گرفته است.


این کتاب تلاش میکند اهمیت نقش اعضای هیئت مدیره را در مواجهه با مسائل مرتبط با فناوری اطلاعات و به طور کلی تحول دیجیتال پررنگ کند و با ذکر مصادیق و نمونههای متعدد راهکارهای عملیاتی در این زمینه ارائه دهد. همچنین موضوع تحول دیجیتال را تبیین و راهکاری عملیاتی برای پیادهسازی آن ارائه کند.
کتاب «حاکمیت تحول دیجیتال »با ارائه راهنماییهای شفاف و قابل اجرا به اعضای هیئتمدیره سازمانها کمک میکند تا با ایجاد یک حاکمیت دیجیتالی اثربخش این اطمینان حاصل شود که استراتژیهای فناوری اطلاعات سازمان از استراتژیهای کسبوکاری سازمان حمایت و آن را گسترش میدهد .


لینک خبر: https://b2n.ir/e54391