انجمن علمی کارآفرینی نوین ایران

02140882623

اخبار سایت

آیین‌نامه طرح حمایت از شرکت‌های نوپا در اقتصاد دیجیتال تصویب شد

براساس این آیین نامه، کسب و کارهای نوپا در اقتصاد دیجیتال از مقررات حاکم بر نظام اداری که برای شرکتهای بزرگ مقیاس طراحی شده است، مستثنی و با مقرراتی سادهتر و متناسب با دوره گذار مواجه میشوند. به ویژه در صورت شکست احتمالی، مخاطره تعهدات مالیاتی، تأمین اجتماعی و ... برای این کسب و کارهای نوپا کاهش یافته و انگیزه این شرکتها برای آغاز و رسمیت بخشیدن به فعالیتهایشان تقویت خواهد شد.
با ساماندهی شرکتهای نوپا در اقتصاد دیجیتال، امکان ارزیابی و نظارت دولت بر این کسب و کارها آسانتر میشود.
تصویب «سند ملی کار شایسته و سیاست های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته»
دولت به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاست های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند.
این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان هشت درصد سالانه در طول سال های اجرای قانون برنامه تنظیم شده است.
تمدید فهرست مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا برای برقراری فوق العادههای کارکنان دولت
هیأت وزیران به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با تنفیذ فهرست پیشین مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا برای برقراری فوق العاده کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در طول برنامه ششم توسعه تا زمان بهروزرسانی فهرست دهستانها و روستاها در این مناطق موافقت کرد.
معاونت امور زنان و خانواده مکلف به ارائه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شد
در ادامه، هیأت وزیران، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را مکلف کرد تا در راستای اجرای برنامه ششم توسعه، طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را تهیه کند.
تصویب فهرست لوایح اولویت دار
فهرست لوایح اولویت دار برای تصویب در مدت باقی مانده در مجلس دهم، از دیگر مواردی بود که به تصویب رسید.