انجمن علمی کارآفرینی نوین ایران

02140882623

اخبار سایت

اگهی دعوت به مجمع عمومی نوبت دوم

آگهی دعوت به اولین مجمع عمومی عادی (نوبت دوم)

انجمن علمی کارآفرینی نوین ایران

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی کارآفرینی نوین ایران دعوت میشود که در اولین مجمع عمومی انجمن (نوبت دوم) که در راس ساعت 10 صبح روز پنج شنبه 30/8/98 در محل دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران ، اتاق جلسات، طبقه چهارم برگزار میشود شرکت فرمایند.

دستور جلسه:

1 انتخاب هیئت مدیره و بازرسان

2- تعیین میزان حق عضویت

3- تصویب خط مشی انجمن

4- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

هیئت موسس

انجمن علمی کارافرینی نوین ایران